O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego Kościoła.
Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.

O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne-Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerzaj, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze Święty, odwieczne źródło życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz blask swojej chwały, a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, aby nikt nie zlekceważył ani nie utracił tego daru z powodu naszego niedbalstwa, ale niech wszyscy dążą wielkodusznie do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.

Panie Jezu, który pielgrzymując po drogach Palestyny, wybrałeś i powołałeś apostołów, i poleciłeś im głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować świętą liturgię, spraw, aby także dzisiaj nie brakowało Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, którzy nieść będą wszystkim owoce Twojej śmierci
i Twojego zmartwychwstania.

Duchu Święty, który uświęcasz Kościół, nieustannie rozlewając swe dary, wzbudź w sercach powołanych do życia konsekrowanego głębokie i silne pragnienie Królestwa, aby wypowiadając wielkoduszne i bezwarunkowe «tak», oddali swe życie w służbę Ewangelii.

Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszech-mocnemu, aby mógł się wypełnić Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych, które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Ojcze, wzbudź pośród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa, aby – dzięki przepowiadaniu Chrystusa i udzielaniu sakramentów, którymi nieustannie odnawiasz swoich wiernych – zachowała się żywa wiara i wdzięczna pamięć o Twoim Synu, Jezusie.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli uważnymi i gorliwymi stróżami Eucharystii – sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj szafarzy Twego miłosierdzia, aby przez sakrament pojednania szerzyli radość z otrzymania Twojego przebaczenia. Spraw, Ojcze, aby Kościół z radością przyjmował liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Jezu, Boski Pasterzu naszych dusz, który ciągle swoim spojrzeniem miłości wzywasz wielu młodych ludzi, którzy żyją wśród problemów współczesnego świata. Otwórz ich gorące i szlachetne umysły, aby pośród wielu zwodniczych głosów, rozbrzmiewających wokół nich, zdołali usłyszeć i rozpoznać Twój niepowtarzalny głos, który również i dzisiaj powtarza: Pójdź za mną.

Jezu Chryste, nasz Odkupicielu i Pośredniku, wzmacniaj ich wolę, aby umieli pokonywać zasadzki zła, pokusy egoizmu, ociężałości, lenistwo. Rozpal w nich entuzjazm wielkoduszności, ewangeliczny radykalizm i spraw, aby mogli zdziałać wiele dobra dla Ciebie, Kościoła i swoich sióstr i braci, którzy pragną solidarności i pokoju, prawdy i miłości.

Panie Jezu, najdroższy nasz Zbawicielu, przyciągnij wielu młodych ludzi do siebie swoją dobrocią! Pociągnij ich swoją słodyczą, aby ich przyjąć! Poślij ich ze swoją prawdą, aby ich zachować w sobie.

Matko Boża Częstochowska, błogosławieni kapłani męczennicy Kościoła Częstochowskiego: Ludwiku Rochu Gietyngierze i Maksymilianie Binkiewiczu, zasłuchani w słowo Boże – pomagajcie młodzieży otwierać się na słowo Pana, przyjmować je i rozważać, aby wzrastało w jej sercach i wydało plon stokrotny.

Pomagajcie młodym ludziom razem z Wami żyć radością wiary i z niestrudzoną miłością głosić Ewangelię Jezusową ludziom, którzy Go szukają. Nauczcie ich, jak służyć każdemu człowiekowi, przekazując mu Słowo, które zostało mu dane.

Sprawcie, aby dochowali wierności słowu Bożemu i znaleźli szczęście w jego wypełnieniu. Wyzwólcie w tych, którzy są wzywani przez Jezusa, Boskiego Pasterza, odwagę miłosnej odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie”. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen