Historia powstania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie

Diecezja częstochowska została utworzona na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z dnia 28 października 1925 roku wydanej przez papieża Piusa XI. Początkowo klerycy kształcili się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszkając przy wspólnocie Oo. Bernardynów w Krakowie. Pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina celem kształcenia przyszłego duchowieństwa nowej struktury organizacyjnej zakupił teren przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie, gdzie od 1930 roku mieszkali seminarzyści. W 1991 roku Seminarium Diecezji Częstochowskiej przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy do nowego budynku, który został uroczyście poświęcony przez papieża św. Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 roku.
Dnia 25 marca 1992 roku nastąpił nowy podział diecezji w Polsce. Wraz z bullą Totus Tuus Poloniae Populus została ustanowiona Metropolia Częstochowska, w skład której weszły archidiecezja częstochowska, diecezja radomska i diecezja sosnowiecka.
Diecezja sosnowiecka powstała z terenów dotychczasowych diecezji częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej. Stolicę nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, pierwszyzn biskupem został ks. dr Adam Śmigielski. Jako katedrę wybrano sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, a patronami diecezji sosnowieckiej zostali św. Brat Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski. Przyszli kapłani nowej Diecezji Sosnowieckiej odbywali swoją formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, w budynku przy
ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 2013 roku na mocy komunikatu Kongregacji ds. Duchowieństwa i według wzajemnej umowy Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej przeniosło swoją siedzibę do budynku przy ul. św. Barbary 41 w Częstochowie.

Obecnie, biorąc pod uwagę doświadczenie współpracy, zmniejszającą się ilość seminarzystów i wspólne powiązania w ramach jednej prowincji kościelnej, pojawia się potrzeba erygowania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie — wspólnego dla formacji kandydatów do kapłaństwa, zarówno z terenu diecezji sosnowieckiej, jak i archidiecezji częstochowskiej.
Po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską erygowania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i po zatwierdzeniu jego Statutu, postanawia się utworzyć na mocy dekretu zainteresowanych biskupów Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne dla archidiecezji częstochowskiej i dla diecezji sosnowieckiej w Częstochowie.

Ze statutu WMSD w Częstochowie